Being Mishaneh mipnai Hashalom

פרשת וירא תש”ע

א)      ויאמר ה’ אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם (הגם אמת) אלד ואני זקנתי (שנה הכתוב מפני השלום שהרי היא אמרה ואדוני זקן-(רש”י)) עכ”ל

ב)      מכאן שמותר לשנות מפני השלום. דהיינו שמותר לשנות מן האמת בעבור השלום. ויש לברר הענין למה מותר לשנות מפני השלם

ג)        באמת לא רק מפני השלום מותר לשנות אלא גם בדברים אחרים מותר שכן מצינו ג”כ בב”מ (דף כג:-כד’) “דאמר רב יהודה אמר שמואל בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשנו במלייהו במסכת ובפוריא ובאושפיז” באושפיזא מאי נפקא מינה אמר מר זוטרא לאהדורי ליה אבידתא בטביעות עינא אי ידעינן ביה דלא משני אלא בהני תלת מהדרינן ליה ואי משני במילי אחריני לא מהדרינן ליה מר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא דכספא מאושפיזא חזיא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה אמר היינו האי דלא איכפת ליה אממונא דחבריה כפתיה ואודי” וצ”ע למה

ד)       ויש לברר האיסור וההיתרים בחיפוש המקור של מדבר שקר תרחק. לאיסור של דיבור שקר מצינו בשמות (כג ז) דכתיב “מדבר שקר תרחק” [ובאמת יש לומר דמדכתיב תרחק משמע שרק צריך ליזהר מזה אבל אין בו איסור לדבר שקר- ולפי"ז אולי במקום שיש צורך -כגון במקום של שלום- אין בו איסור. ואין זה נכון שהלא מנה החינוך שיש לאו לדבר שקר (במצוה עד) וגם הח"ח בפתיחה לספר ח"ח הביאו בעשין יג וגם להסמ"ג עשין קז. א"כ ברור שיש איסור לדבר שקר. אבל אם יש בו לאו למה נאמר בלשון "תרחק" ולא בלשון נוכח-לא ידבר שקר? לזה מתרץ החינוך דרצה להוציא שלא רק דיש איסור אלא צריך להעמיד עצמו רחוק רחוק מזה.]

ה)      וראיתי בספר משפטי השלום בסוף הספר בקונטרס “אמת קנה” שרצה לומר שתכלית האמת היא קיום הישוב דהיינו אם כל אחד משקר בחבירו יכול לבוא לידי הרס של החברה ח”ו- שאם כל אחד לא יאמינו לחבירו שיעשה שום דבר שאמר ויחשוד כל אחד שמשקר-לא יוכל לקיים העולם באופן זה- ולכן אם עושה השינוי למען השלום אדרבה הוא מחזק ומתמך החברה ע”י השלום ולכן מותר בכה”ג. ומתמך דבריו בלשון הריטב”א שכתב שבמקום שאינו אלא למען השלום אינו מקרי מדבר שקר תרחק. [ובאמת צ"ע שאיפו מצא בדברי הריטב"א שזהו ההסבר-הלא אמר רק שאין זה מקרי שקר ולא מטעם שנתן] וע”ש בהערות שתמכו דבריו מאחרים ג”כ.

ו)        עוד ביאור הקרוב לזה מצאתי מהגאון הגרש”ר הירש זצ”ל בחורב (סימן שעו) דטעם למה הותר לשנות מפני השלום היא הטעם למה הותר לשנות אם אדם שואל איפו יכול למצוא איש- שרוצה להרוג אותו, ואתה יודע איפו הוא, דאסור לומר האמת-והטעם מפני שעי”ז יבוא לידי רצח שהוא ג”כ מוזהר עליו וכן הכא כיון שאדם מוזהר על השלום אם יאמר האמת יכול לגרום שנאה-שהוא ג”כ מוזהר עליו. נמצא שאדרבה צריך לשנתו כדי שלא יעבור גם על מצות אחרות.

About the Author